Rients Hofstra Pluchen Revolutie

5G-reacties fracties gemeente Almere, 07-06-2020

Onderstaande mail met 10 5G-vragen is op 26 april naar alle fracties in Almere verstuurd.

Naast de gezondheidsrisico’s die volgens ons niet zijn uitgesloten, zal de uitrol van 5G ook grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid masten die geplaatst moeten te worden om goede dekking te geven aan 5G.

Over de uitrol en het in werking stellen van het 5G-netwerk hebben we een aantal vragen.

1. Hoe worden de gezondheidsrisico’s van de gehele flora en fauna, waaronder de bewoners gewaarborgd? Waarbij de continue straling en een continue trilling van 700 Mega Hertz, 3,5 Giga Hertz en 26 Giga Hertz op de omgeving rond deze palen en in huis afvuurt is meegenomen.

Waar baseert u uw antwoord op en kunt u deze onafhankelijke onderzoeken erbij doen?

2. Welk voordeel heeft een 5G-netwerk ten opzichte van het 4G-netwerk voor ons als bewoners?

3. Waarom wordt niet ingezet op het verhogen van de capaciteit van het 4G-netwerk, dat lagere kosten met zich meebrengt voor gemeente en bewoners.

4. Zoals hieronder in 3 punten wordt aangegeven zal het 5G-netwerk grote gevolgen hebben voor bewoners en leefomgeving.

* Waar komen de extra masten voor dit 5G-netwerk in Almere om een goede dekking voor 5G te realiseren, zowel de grote masten als de kleine masten?

* Hoe wordt 5G bij bewoners thuis gerealiseerd?

* Kunt u aangeven hoe het straatbeeld hierdoor zal veranderen voor bewoners?

5. Hoe worden bewoners betrokken bij het plaatsen van deze nieuwe masten en het gehele 5G-proces?

6. Welk probleem lost de gemeente op voor bewoners, met een eventuele overstap van 4G naar 5G?

7. Is er een mogelijkheid om het 5G-netwerk niet toe te laten in Almere? Is er inspraak mogelijk?

8. Naast de kosten voor het plaatsen van al deze masten van gemeenschapsgeld is het energieverbruik ook een stuk hoger van al deze masten. Wie moet deze kosten betalen? En hoe verhoudt zich dit met de energietransitie waar Almere naar wij hopen voor staat?

9. Hoe verhoudt dit 5G-netwerk zich tot het reeds bestaande glasvezelnetwerk? Is het niet zo dat alle apparaten in huis en bedrijven hierdoor reeds over snel internet kunnen beschikken nu en in de toekomst, waarbij geen extra zendmasten geplaatst hoeven te worden en waarbij bewoners veel minder kans hebben om onnodig veel straling te ervaren? Welke toegevoegde waarde heeft 5G voor de burger?

10. Is er een relatie tussen de onvoorstelbare houtkap en de uitrol van het 5G-netwerk? Zo ja, welke? Zo nee, waarom dan zoveel ook gezonde bomen tegen de vlakte?

Er is veel onrust ontstaan over het 5G-netwerk. Of dit nu terecht of onterecht is laat ik in het midden. Wetenschappers spreken elkaar hierin erg tegen. Volgens ons wordt er voorbijgegaan aan één zeer belangrijke wet. Het Gezondheidsvoorzorgsprincipe van Unesco uit 2005. Wij krijgen het gevoel dat net als bij sigaretten, Roundup, de olie-industrie en de farma er een zeer foute lobby plaatsvindt die slechts gebaseerd is op financieel gewin van multinationals, zonder dat hier goed onderzocht is wat dit op de lange termijn doet met de gezondheid van bewoners.

Het kan voor de juiste doelen zeer goed bruikbaar zijn, maar men schiet nu het doel voorbij. Bewoners wordt op zeer ondemocratische wijze iets opgedrongen.

Wij zien uw beantwoording graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rients Hofstra Frederiek ten Bosch

1e antwoord, na 3 dagen:

Geachte heer Hofstra,

De SP kan zich uw zorgen indenken, echter de gemeente Almere gaat niet over het uitrollen van het 5G netwerk, dit is voorbehouden aan de landelijke overheid. Overigens is 5G nog niet in de lucht, het enige wat er nu gebeurt is het aanbrengen van nieuwe antennes die geschikt zijn voor het 5G netwerk.
Verder is er (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat de straling afkomstig van zendmasten schadelijk zijn voor de volksgezondheid, dat maakt het voor ons lastig om dit te agenderen.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie Almere
Hans Everhard
Fractievoorzitter

2e antwoord ook na 3 dagen:

U stelt interessante vragen.
Velen kan ik niet exact beantwoorden.
Een paar zaken;
5G is commercieel gedreven. Ik kan werkelijk niet inzien waarom we zo nodig naar 5 G moeten.
De gemeente speelt geen rol en geeft ook geen vergunning af.
Als gemeente is er een gedoogplicht. Het is dus een Haagse kwestie en in Den Haag dromen ze van voertuigen zonder chauffeur en veel geld voor de veiling.
In mijn ogen is elke verandering nog geen verbetering.
Maar ja, dat vind ik.
Maart 2022 bent u aan zet. Gewoon niet stemmen op Haagse partijen.

Johan de Leeuw van de Ouderen Partij Almere (OPA)

16 mei aan de andere 11 partijen die niet reageerden: "Moeten we aannemen dat u het enorm druk hebt?"

18 mei:

Geachte Heer Hofstra en Mevrouw Ten Bosch,

Excuses voor de late reactie. Ik hoop dat ik uw vragen kan beantwoorden, hoewel er een aantal zaken worden gevraagd van zo'n technische aard dat ik deze niet zal kunnen beantwoorden. Veel van de antwoorden betreffen ook zaken die niet op gemeentelijk, maar op landelijk niveau geregeld zijn.

De gezondheidsrisico's worden gewaarborgd doordat alle inrichtingen in de openbare ruimte moeten voldoen aan de hier voor wettelijk gestelde kaders. Afwijkingen hiervan zijn bij ons niet bekend.
De voordelen van 5G zijn snellere verbindingen en kortere reactietijden, de technische details hiervan zijn mij verder onbekend.
De keuze voor inrichting van 5G installaties staat vrij zolang dit binnen de kaders van de regelgeving valt, de gemeente stuurt, voor zover mij bekend, niet op de keuze van aanbieders om een 5G netwerk aan te leggen.
Dat is uw conclusie, deze delen wij niet
Ik weet niet of er extra masten komen, of waar deze komen. U kunt hierover een vraag stellen bij de gemeente.
5G wordt niet 'bij bewoners thuis' gerealiseerd. Het staat mensen vrij om apparatuur aan te schaffen welke gebruik maakt van 5G.
Nee, zie bovenstaande
5. Het is niet duidelijk wat u bedoeld met het 'gehele 5G-Proces'
6. De gemeente lost geen probleem op met de overstap van 4G naar 5G, maar faciliteert landelijke regelgeving
7. Nee
8. Dit is uw stelling, ik heb hier geen informatie over. Eventuele kosten voor energieverbruik zijn voor rekening van die partijen die het 5G netwerk realiseren. De impact op de energietransitie is op dit moment onbekend.
9. 5G betreft draadloze verbindingen. Een groot deel van elektronische apparaten werkt met draadloos internet op basis van een simkaart.
10. Nee, er is geen relatie tussen het kappen van bomen en de uitrol van het 5G-netwerk. Er wordt meer gekapt dan normaal ivbm de essentaksterte, ook schijnbaar gezonde bomen kunnen hierdoor aangetast worden. Zie hiervoor ook het bomenkader.

Het klopt dat er veel onrust is ontstaan over het 5G netwerk. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat met de uitrol van 5G schade wordt gedaan aan de volksgezondheid. In tegenstelling tot wat sommigen beweren is de wetenschap hier vrij unaniem over. Het staat burgers vanzelfsprekend vrij om hier iets anders over te vinden en dit te agenderen. Ook klachten over de gezondheid nemen we serieus, maar we oordelen hierbij op basis van concreet bewijs. Zolang dit ontbreekt zien we geen reden om actie te ondernemen. Ik hoop dat ik uw vragen naar uw voldoening heb kunnen beantwoorden.

Hoogachtend,

Jaap Steenkamer
Raadslid GroenLinks Almere

18 mei: Beste meneer Hofstra en mevrouw ten Bosch,

Ik kreeg als woordvoerder duurzaamheid uw mail doorgestuurd van onze fractievoorzitter. Ook wij zien dat er maatschappelijke onrust is in Nederland en met name over gezondheid risico's. Dank voor uw signaal en uw kritische vragen.

Ik ben me als woordvoerder aan het verdiepen in deze materie en uw vragen helpen mij weer. Wat ik er nu van weet in Almere is dat de masten op dezelfde plekken blijven en de kosten bij providers liggen. Ik heb nog geen onderzoeken gevonden waar het verband is aangetoond tussen gezondheid en 5G. Mocht u andere informatie/input hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Colette Holter VVD

27 mei: "Zo wint u geen stemmen."
Deze 'aanmaning' ging naar alle niet reagerende partijen.

5e antwoord op 27 mei: Geachte heer Hofstra,

Dit is een kwestie die niet door de gemeenteraad is behandeld, maar komt vanuit het Rijk. Ik raad u daarom aan om contact op te nemen met hen.

Ik heb voor u het standpunt van onze Tweede Kamerfractie nagevraagd. D66 is voor investeren in 5g omdat dit belangrijk is voor onze technologische positie (check hier voor meer info: https://d66.nl/europese-techvisie/). Onderzoekers hebben ontkracht dat 5g slecht is voor de gezondheid. We houden de wetenschap in de gaten, om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.
Er wordt al tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische golven door verschillende instanties. Onder andere door de World Health Organization (WHO), een organisatie van de Verenigde Naties. Maar ook in Nederland zijn er verschillende instanties die onderzoek doen zoals het Kennisplatform, de Gezondheidsraad en ZonMw .
Voor D66 zijn de bevindingen van goed wetenschappelijk onderzoek leidend in besluitvorming. Wetenschappelijk onderzoek wordt als goed beschouwd wanneer het aan bepaalde opzet- en uitvoeringscriteria voldoet.
Na jaren onderzoek is er gebleken dat elektromagnetische golven, beneden het internationale blootstellingslimieten, niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en omgeving. De elektromagnetische golven in Nederland zitten ver beneden deze limieten. De inrichting van de elektromagnetische velden zal gaan veranderen met de komst van 5G, maar ook dan zullen de frequenties ver beneden de blootstellingslimieten blijven. Deze vormen dus geen risico.
Wetenschappers hebben geen verband aan kunnen tonen tussen elektromagnetische golven met een lage radiofrequentie en effecten op de gezondheid, bijvoorbeeld elektrogevoeligheid. Dit is overigens ook bevestigd door staatssecretaris Mona Keijzer. Zij wees de Kamer op de wetenschappelijke inzichten die al bekend zijn. Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt namelijk dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade.
Hier wat linkjes die wellicht interessant zijn:
https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html
https://www.kennisplatform.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/interpretatie-wetenschappelijk-onderzoek.
Voor verdere informatie raad ik u aan om rechtstreeks met de Tweede Kamer te communiceren.
Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel D66

28 mei: 6e en laatste antwoord: Geachte heer Romstra,

U mag van alles aannemen, maar dat is voor uw rekening. Ik begrijp uit uw vraagstelling dat u bezorgt bent over de uitrol van 5G. Ik deel die zorg niet.

Verder stuit mij uw dwingende manier van benaderen en vragen stellen mij tegen de borst en heb ik geen behoefte om hier op verder te reageren.

Met vriendelijke groet,

Kees Ahles (Leefbaar Almere)

Mijn antwoord 28 mei op Leefbaar Almere:
Het is mij helemaal duidelijk.

Vr. groet, Romstra??
(terwijl mijn ouders mij toch echt de naam Rients Hofstra meegaven, zo geacht ben
ik blijkbaar niet voor u! Dan laat ik de taalfouten in uw korte reactie maar even buiten beschouwing.)

Nu op 7 juni, zo'n anderhalve maand en 2 'herinneringen' later hebben we van de overige 7 partijen (in alf. volgorde)
CDA, CU, NIDA, PvdA, PvdD, PVV en Respect Almere helemaal niets gehoord of vernomen. Dat is meer dan de helft!

Respectloos en een aanfluiting van dat wat we democratie noemen.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts